Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zhromaždenie delegátov

 1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva. V celom rozsahu vykonáva pôsobnosť členskej schôdze.            

 2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

 • a) prijímať a meniť Stanovy Stavebného bytového družstva Lučenec, na platnosť uznesenia o prijatí stanov alebo ich zmien je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov,
 • b) prijímať a meniť volebný a rokovací poriadok, schvaľovať zmeny týkajúce sa sídla a názvu družstva, organizačnej štruktúry orgánov družstva, rozsahu jeho činnosti,
 • c) schvaľovať účasť družstva na ďalšej podnikateľskej činnosti podľa čl. 2 odsek 4 Stanov, na platnosť rozhodnutia o účasti družstva na ďalšej podnikateľskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov,
 • d) voliť a odvolávať predsedu družstva, členov predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov z kandidátov zvolených členskými schôdzami samospráv, ktoré sa konali pred voľbami do orgánov družstva,
 • e) prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti družstva predkladané predstavenstvom stavebného bytového družstva, kontrolnou komisiou stavebného bytového družstva,
 • f) rozhodovať o základných otázkach rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení, rozhodovať o rozdelení zisku alebo úhrade straty a výške príspevkov na odmeny pre samosprávy, predstavenstvo stavebného bytového družstva a kontrolnej komisie stavebného bytového družstva,
 • g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania. Na platnosť uznesenia o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých delegátov.
 • h) rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí, zrušení družstva , alebo o zmene právnej formy družstva. Na platnosť uznesenia o rozdelení, zlúčení, splynutí, zrušení družstva, alebo zmeny právnej formy družstva je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých delegátov.
 • i) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva družstva,
 • j) určovať volebné obvody a počet delegátov na zasadnutie zhromaždenia delegátov, počet členov predstavenstva stavebného bytového družstva, kontrolnej komisie stavebného bytového družstva a ich náhradníkov na najbližšie volebné obdobie podľa zásady pomerného zastúpenia lokalít, 18
 • k) rozhodovať o veciach v pôsobnosti iných orgánov družstva, o ktorých si to zhromaždenie delegátov vyhradí,
 • l) schvaľovať štatúty fondov družstva,
 • m) schvaľovať zásady odmeňovania členov orgánov družstva.

 

3. Zhromaždenie delegátov stavebného bytového družstva môže na návrh kontrolnej komisie družstva zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva stavebného bytového družstva, ktorým boli porušené záväzné právne predpisy alebo Stanovy Stavebného bytového družstva Lučenec, ak od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia do podania návrhu na jeho zmenu alebo zrušenie neuplynuli viac ako dva roky.

 Rokovanie zhromaždenia delegátov

1. Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2. Zhromaždenie delegátov musí byť zvolané do 60-tich dní od doručenia žiadosti, ak o to požiada písomne:

 • jedna tretina členov družstva,
 • kontrolná komisia.

Ak nebolo zvolané včas, môže ho zvolať kontrolná komisia.

3. Program zhromaždenia delegátov musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných všetkým delegátom najneskôr 10 dní pred konaním zhromaždenia. Pozvánky musia ďalej obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa doručujú aj písomné podkladové materiály.

4. Na zhromaždenie delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti, členovia predstavenstva a kontrolnej komisie, predseda družstva.

5. Každý delegát má pri hlasovaní jeden hlas, avšak môže sa dať zastupovať iným delegátom, ktorý bol zvolený na zasadnutí tej istej členskej schôdze samosprávy, na základe písomného plnomocenstva s overeným podpisom splnomocniteľa. Ak členská samospráva nevykoná voľby delegáta, na rokovanie zhromaždenia delegátov sa pozve predseda výboru členskej samosprávy, ktorý sa zhromaždenia delegátov zúčastňuje s hlasom poradným. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia delegátov zúčastňujú s hlasom poradným.

6. Rokovanie riadi zvolený predsedajúci, ktorého zvolí predstavenstvo družstva na svojom zasadnutí, na ktorom rozhodne aj o termíne zvolania zhromaždenia delegátov.

Delegát zhromaždenia delegátov

1.Delegátom môže byť iba plnoletý člen družstva, ktorý je spôsobilý na právne úkony.

2.Delegáta a náhradníka volí členská schôdza samosprávy z členov členskej samosprávy. Na konanie členskej schôdze samosprávy platia ustanovenia čl. 65 – 68 Stanov. Počet delegátov za každú členskú samosprávu je určený vo volebnom poriadku, pričom za každý dom s vlastnou členskou samosprávou je 1 delegát. O zvolení delegáta a náhradníka musí byť vyhotovený zápis z riadnej schôdze členskej samosprávy, ktorý musí byť do 20-tich dní odo dňa konania schôdze členskej samosprávy doručený 19 družstvu. Zápis musí byť uložený zároveň u členskej samosprávy a je dokladom o riadnom zvolení delegáta na zhromaždenie delegátov.

3.Delegát a jeho náhradník je volený na 5 rokov. Delegáti a náhradníci môžu byť volení opakovane.

4. Družstvo podľa doložených zápisov z členských schôdzí samosprávy podľa odseku 2 vedie zoznam delegátov. Ak družstvo zistí v zozname delegátov nezrovnalosti, písomne vyzve členskú samosprávu k náprave. Ak zo strany príslušnej členskej samosprávy nedôjde k náprave družstvo delegáta zo zoznamu vyradí a oznámi to príslušnej členskej samospráve.

5. Delegát má povinnosť zúčastniť sa rokovania zhromaždenia delegátov a má právo byť volený do pomocných orgánov alebo komisií zhromaždenia delegátov, uplatňovať návrh a protinávrhy, vystúpiť v rozprave alebo predložiť svoj príspevok písomne, požadovať a dostať vysvetlenie k prejednávaným záležitostiam týkajúcich sa družstva. Ak nemôže byť delegátovi na príspevok odpovedané v priebehu rokovania zhromaždenia delegátov, musí byť delegátovi na príspevok odpovedané písomne a to v lehote do 15-tich pracovných dní odo dňa konania zhromaždenia delegátov.

6. Delegát je povinný informovať členov samosprávy, ktorých zastupuje o prijatých uznesenia zhromaždením delegátov. 7. V prípade, ak si delegát neplní svoje povinnosti, má družstvo právo navrhnúť členskej schôdzi samosprávy, ktorá ho zvolila, jeho odvolanie. 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151053

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka