Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia ZD

U Z N E S E N IA
ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV SBD LUČENEC
konaného dňa 21. júna 2018

U Z N E S E N IA 

ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV SBD LUČENEC

konaného dňa 21. júna 2018

Uznesenie č. 1/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

 program rokovania zasadnutia Zhromaždenia delegátov SBD Lučenec konaného dňa 21.06.2018 v znení predloženého písomného návrhu uvedeného na pozvánke na riadne Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec zo dňa 04.06.2018.

Uznesenie č. 2/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec volí mandátovú komisiu

v nasledovnom zložení :                                              predseda  :  Ing. Karol Pribilinec

                                                                                     členovia   :  Ildikó Tóthová

                                                                                                        Katarína Kusnyírová

Uznesenie č. 3/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec volí návrhovú komisiu

v nasledovnom zložení :                                             predseda :  Mgr. Ján Mižúr

                                                                                     členovia  :  Anna Hudecová

                                                                                                       Bc. Marian Salay

Uznesenie č. 4/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec volí volebnú komisiu

v nasledovnom zložení :                                             predseda :  Ján Spodniak

                                                                                    členovia  :  Róbert Tóth

                                                                                                       Tibor Almai

                                                                                                  

Uznesenie č. 5/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec volí overovateľov zápisnice

v nasledovnom zložení :                                                               Ladislav Schleicher

                                                                                                       Róbert Černý

 

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec Lučenec, 21.06.2018

Uznesenie č. 6/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec ustanovuje do pozície

                                                                                   zapisovateľky :  Zdenka Malatincová

                                                skrutátoriek    :  Kristína Kováčová

                                                                                                 Martina Koncová

 

Uznesenie č. 7/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec berie na vedomie

správu mandátovej komisie o počte zúčastnených delegátov na zasadnutí Zhromaždenia delegátov SBD Lučenec konaného dňa 21.06.2018.

 

Uznesenie č.  8/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

a) Správu Kontrolnej komisie pri SBD Lučenec za rok 2017.

b) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke SBD Lučenec za rok 2017.

Uznesenie č. 9/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

a) Výročnú správu o hospodárení SBD Lučenec za rok 2017.

b) Ročnú účtovnú závierku za rok 2017.

c) Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku SBD Lučenec za rok 2017

d) Uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na rok 2018 spoločnosťou 

     D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova ulica 49/11, Lučenec v zmysle § 19 ods. 2  

     zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 10/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

vykonanie volieb členov do Kontrolnej komisie pri SBD Lučenec na volebné obdobie

r. 2018 – 2023  verejným  hlasovaním.

Uznesenie č. 11/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec berie na vedomie

skončenie funkcie členov Kontrolnej komisie pri SBD Lučenec z dôvodu uplynutia    volebného obdobia:

     Meno a priezvisko : Ing. Karol  Hoffman

      Adresa: A. Jiráska 33/2027

     Názov obce: Lučenec

     PSČ: 984 01

     Slovenská republika

     Dátum narodenia:

     Rodné číslo:

     Deň skončenia funkcie: 21.06.2018

 

     Meno a priezvisko : Ing. Peter Janovský

      Adresa: Vajanského 23/2983

     Názov obce: Lučenec

     PSČ: 984 01

     Slovenská republika

     Dátum narodenia:

     Rodné číslo:

     Deň skončenia funkcie: 21.06.2018

 

        Meno a priezvisko:  Mgr. Eva Nociarová

    Adresa: Fučíkova 19/628

    Názov obce: Poltár

    PSČ: 987 01

    Slovenská republika

    Dátum narodenia:

    Rodné číslo:

    Deň skončenia funkcie: 21.06.2018

Uznesenie č. 12/ZD/2018

 Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec volí

za členov Kontrolnej komisie pri Stavebnom bytovom družstve  Lučenec   dňom  22.06.2018   na volebné obdobie rokov 2018 – 2023:

 

     Meno a priezvisko : Ing. Karol Hoffman

      Adresa: Ulica A. Jiráska 2027/33

     Názov obce: Lučenec

     PSČ: 984 01

     Slovenská republika

     Dátum narodenia:

     Rodné číslo:

     Deň vzniku funkcie: 22.06.2018

 

     Meno a priezvisko : Mgr. Eva Nociarová

      Adresa: Fučíkova 628/19

     Názov obce: Poltár

     PSČ: 987 01

     Slovenská republika

     Dátum narodenia:

     Rodné číslo:

     Deň vzniku funkcie: 22.06.2018

 

 

    Meno a priezvisko: Ing. Július Ružinský

    Adresa: Rúbanisko II 421/31

    Názov obce: Lučenec

    PSČ: 984 03

    Slovenská republika

    Dátum narodenia:

    Rodné číslo:

    Deň vzniku funkcie: 22.06.2018

 

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec  Lučenec, 21.06.2018

Uznesenie č. 13/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

vyhodnotenie zámerov SBD Lučenec za rok 2017.

Uznesenie č. 14/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

zámery SBD Lučenec na rok 2018.

Uznesenie č. 15/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

zrušenie Smernice o prevádzke meracej techniky a rozúčtovaní nákladov za dodávku tepla, teplej a studenej vody.

Uznesenie č. 16/ZD/2018

Zhromaždenie delegátov SBD Lučenec schvaľuje

súhrn prijatých uznesení na zasadnutí Zhromaždenia delegátov SBD Lučenec konanom dňa 21.06.2018.

 

                                                                                       Ing. Miroslav K l o c h a n

                                                                          predseda Predstavenstva SBD Lučenec

 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151040

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka