Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy družstva

 1. stanovy.JPGČinnosť družstva
 2. Členstvo
 3. Majetková účasť člena v družstve
 4. Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi
 5. Údržba a opravy bytu
 6. Domový poriadok
 7. Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu
 8. Orgány družstva
 9. Zhromaždenie delegátov
 10. Predstavenstvo
 11. Predseda družstva
 12. Členská samospráva
 13. Hospodárenie družstva
 14. Zrušenie a zánik družstva
 15. Záverečné ustanovenia

 

P R V Á Č A S Ť

Všeobecné ustanovenia                            Článok 1

 1. Stanovy družstva sú základným vnútrodružstevným predpisom.
 2. Družstvo prijalo obchodné meno Stavebné bytové družstvo Lučenec.
 3. Družstvo má sídlo 984 01 Lučenec, Št. Moyzesa 47.

Článok 2

1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a vykonávať správu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli do vlastníctva jeho členov. Družstvo musí mať najmenej 5 členov, to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň 2 právnické osoby. Na trvanie družstva nemá vplyv pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov, ak družstvo spĺňa podmienky predchádzajúcej vety. V súvislosti s plnením svojho účelu môže družstvo vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Tieto stanovy sa vzťahujú na členov – nájomcov družstevných bytov a členov, ktorí si byty odkúpili do vlastníctva podľa zákona č. 42/1992 Zb. v znení neskorších zmien a zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien a sú zároveň členmi bytového družstva.

3. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom.

4. Družstvo môže zriaďovať iné obchodné spoločnosti a môže byť členom iného družstva, spoločníkom obchodných spoločností, účastníkom združenia s inou fyzickou alebo právnickou osobou

CELÉ ZNENIE STANOV SI PROSÍM STIAHNITE AKO PDF PRÍLOHU TU ...


 

Stanovy SBD Lučenec

 StanovyOK.pdf (377.9 kB) (377.9 kB)

webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151035

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka