Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Reklamacny poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Št. Moyzesa 47, 984 01  Lučenec

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vl.č. 94/S, IČO: 00 171 816

REKLAMAČNÝ PORIADOK

     Stavebné bytové družstvo Lučenec, so sídlom Št. Moyzesa 47, 984 01  Lučenec, IČO: 00 171 816, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr, Vložka č. 94/S (ďalej len „SBD Lučenec“) vydáva tento

Reklamačný poriadok

upravujúci právne vzťahy vzniknuté medzi SBD Lučenec (predávajúcim) a spotrebiteľmi pri vybavovaní reklamácií správnosti a/alebo kvality činností a služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu dodávaných spotrebiteľom.

Článok  I

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby, ktoré  SBD Lučenec (predávajúci) poskytuje  svojimi zamestnancami  pre spotrebiteľov.
 2.      Pod pojmom „zákon“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3.      Spotrebiteľom je v podmienkach SBD Lučenec osoba, ktorá používa služby poskytované SBD Lučenec pre svoju osobnú spotrebu alebo pre potreby príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je v právnom vzťahu k SBD Lučenec najmä na základe zmluvy o výkone správy, nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov a podobne. Spotrebiteľ pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4.      Predávajúcim sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie SBD Lučenec, ktoré svojim spotrebiteľom zabezpečuje činnosti a služby spojené so správou bytového a  nebytového fondu, okrem služieb a prác, ktoré spotrebiteľ uhrádza priamo ich dodávateľovi. Predávajúci pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

5.      Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady služby a to:

 • preverenie resp. prešetrenie správnosti a/alebo kvality poskytovanej služby,
 • na odstránenie nesprávnosti a/alebo nekvality poskytovanej služby.
 •  

6.         Za reklamáciu sa nepovažuje podanie spotrebiteľa, ktoré  obsahuje:

 • žiadosť o identifikáciu platby
 • žiadosť o identifikáciu príkazcu platby, žiadosť o identifikáciu príjemcu platby
 • žiadosť o vrátenie platby
 • žiadosť o preverenie resp. prešetrenie správnosti zaúčtovania platby; pokiaľ z jej obsahu jednoznačne nevyplýva, že spotrebiteľ vytýka nesprávnosť zaúčtovania platby
 • žiadosť o zrušenie platby pripravenej na odoslanie
 • žiadosť o kópiu alebo výpis pokladničného dokladu
 • podnet na zlepšenie poskytovaných služieb
 • žiadosť informačného charakteru, ktorej predmetom nie je preverenie, resp. prešetrenie správnosti alebo kvality poskytovaných služieb
 • vyžiadanie potvrdenia na úradné účely
 • vyžiadanie potvrdenia o veku stavby
 • vyžiadanie potvrdenia o zrealizovanej platbe
 • vyžiadanie potvrdenia alebo vyhlásenia SBD Lučenec ako správcu bytového domu o stave nedoplatkov na účte bytu alebo nebytového priestoru
 • vyžiadanie potvrdenia o upustení od výkonu záložného práva
 • stanovisko (vyjadrenie) spotrebiteľa k oznámeniu o započítaní
 • sťažnosť
 • opravný prostriedok proti rozhodnutiu orgánu SBD Lučenec
 • žiadosť alebo podnet, aby SBD Lučenec v mene spotrebiteľa uplatnilo reklamáciu tovarov alebo služieb voči tretím osobám, s ktorými je spotrebiteľ v zastúpení SBD Lučenec v zmluvnom vzťahu (napr. zmluva o dielo a iné).
 •  

7.         Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia:

 • ktorou spotrebiteľ reklamuje také vady správnosti a/alebo kvality služieb a činností v oblasti správy bytových domov, ktorých poskytovanie nevyplýva zo zmluvného vzťahu medzi SBD Lučenec
 • ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo s dobrými mravmi
 • v ktorej spotrebiteľ uvádza také skutočnosti a dôvody, ktoré sa ukážu ako neopodstatnené, alebo sa nezakladajúc na pravde
 • ktorá je podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie
 • ktorú v lehote uvedenej v písomnej výzve SBD Lučenec spotrebiteľ nedoplnil a/alebo k nej nepodal požadované vysvetlenie.

 

Článok II.

Spôsob a miesto uplatnenia reklamácie

1.      Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť v písomnej forme poštou, v sídle SBD Lučenec alebo elektronickou formou  na  e-mailovú adresu sbdlucenec@sbdlucenec.sk.

2.     SBD Lučenec prijíma reklamácie vo svojom sídle na ulici Št. Moyzesa 47 v Lučenci a to v podateľni  v kancelárii 1. kontaktu   počas stránkových hodín:

        

         Stránkové hodiny pre spotrebiteľa v kancelárii 1. kontaktu:

         Pondelok           07:30 – 11:30 hod.                 12:30 – 15:00 hod.

         Utorok               07:30 – 11:30 hod.                 12:30 – 15:00 hod.

         Streda                07:30 – 11:30 hod.                 12:30 – 16:30 hod.    

         Štvrtok              07:30 – 11:30 hod.                 12:30 – 15:00 hod.

         Piatok                07:30 – 11:30 hod.                 12:30 – 13:30 hod.

3.      Z reklamácie musí byť zrejmé:

-        kto ju uplatňuje (identifikačné údaje o spotrebiteľovi v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu, prípadne aj telefonický kontakt a e-mailová adresa),

-        čo je predmetom reklamácie (z reklamácie musia byť zrejmé vady kvality alebo vady oprávnenosti ktorej služby spotrebiteľ vytýka) a

         - čoho sa spotrebiteľ domáha.

        Spotrebiteľ je povinný k reklamácii doložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou a/alebo činnosťou  SBD Lučenec, ktoré preukazujú skutočnosti ním tvrdené.

Článok III

Evidencia reklamácií

1.      SBD Lučenec je povinné viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nahliadnutie.

2.      Evidencia reklamcií musí obsahovať najmä:

         - dátum uplatnenia reklamácie

         - identifikačné údaje spotrebiteľa

         - predmet reklamácie

         - dátum a spôsob vybavenia reklamácie

Článok IV

Umiestnenie reklamačného poriadku

1.      Tento Reklamačný poriadok je sprístupnený pre spotrebiteľov na viditeľnom mieste a to na vývesnej tabuli vo vestibule budovy SBD Lučenec, Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec a na webovej stránke SBD Lučenec www.sbdlucenec.sk.

Článok V

Lehoty na podanie reklamácie

 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu a právo na odstránenie nedostatku, a to okamžite po ich zistení, pokiaľ všeobecne záväzným predpisom alebo osobitnými dojednaniami nie je stanovené inak.
 2. Lehota na podanie reklamácie:

a)           2  roky vo veciach technických a investičných, ak je poskytnutá dlhšia záručná doba      do uplynutia záručnej doby

b)           60 dní vo veciach vyúčtovania nákladov na služby spojené s užívaním bytu  a nebytového priestoru

c)      3 roky vo veciach účtovných

3.      Lehota na podanie reklamácie začína plynúť odo dňa dodania reklamovanej činnosti a/alebo služby, resp. vzniku nesprávnosti alebo chyby v ich kvalite.

4.      Pokiaľ spotrebiteľ neuplatní reklamáciu v uvedenej lehote, zanikne mu právo na uplatnenie nároku na odstránenie nesprávnosti resp. chyby kvality dodaných činností a/alebo služieb.

Článok VI

Vybavenie reklamácie

1.      SBD Lučenec je povinné poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu - § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

2.      Reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch (napr. ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, odborné posúdenie  reklamácie)  možno reklamáciu vybaviť neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.      SBD Lučenec je povinné pri uplatňovaní reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie a v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie spotrebiteľovi vydať doklad o spôsobe vybavenia reklamácie. Odoslaním písomného dokladu o vybavení reklamácie sa považuje za vybavenú.

4.      Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od prvého dňa po uplatnení reklamácie.

5.      V prípade neúplnej reklamácie, t. j. ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa tohto Reklamačného poriadku, SBD Lučenec bez zbytočného odkladu písomne vyzve spotrebiteľa na upresnenie reklamácie alebo na doplnenie dokladov nevyhnutých pre vybavenie reklamácie alebo na podanie vysvetlení súvisiacich s reklamovanou službou a/alebo činnosťou. Spotrebiteľ je povinný na písomnú výzvu SBD Lučenec v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy svoju reklamáciu doplniť o požadované doklady alebo v písomnej forme upresniť svoju reklamáciu alebo v písomnej forme podať požadované vysvetlenia k podanej reklamácii, v opačnom prípade sa na ním uplatnenú reklamáciu neprihliada, t. j. má sa za to, že spotrebiteľ reklamáciu neuplatnil.

6.      V prípade neúplnej reklamácie, pri ktorej SBD Lučenec postupovalo podľa bodu 5. tohto článku Reklamačného poriadku, je SBD Lučenec povinné vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa doplnenia reklamácie alebo podania vysvetlení alebo doloženia dokladov zo strany spotrebiteľa.

7.      V prípade, ak je na vybavenie reklamácie spotrebiteľa uplatnenej u SBD Lučenec nevyhnutné vyžiadať stanovisko (vyjadrenie)  iného subjektu, SBD Lučenec je povinné vybaviť reklamáciu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto stanoviska.

8.      SBD Lučenec nie je povinné viesť reklamačné konanie na základe podania spotrebiteľa, ktoré sa podľa tohto Reklamačného poriadku nepovažuje za reklamáciu alebo ktoré sa podľa tohto Reklamačného poriadku považuje za neoprávnenú reklamáciu, o čom SBD Lučenec písomne informuje spotrebiteľa, ktorý takého podanie podal.

9.      Opakovaná reklamácia a ďalšia opakovaná reklamácia je reklamácia toho istého spotrebiteľa v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. Ak bola predchádzajúca reklamácia vybavená riadne, na opakovanú reklamáciu bude spotrebiteľovi po opätovnom preverení zaslané písomné oznámenie, že jeho reklamácia bola už vybavená s poučením, že ďalšie opakované reklamácie budú odložené.

10. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

11. Spotrebiteľ je povinný umožniť predávajúcemu vstup do bytu za účelom zistenia   reklamovaných skutočností.

Článok VII

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1.      Spotrebiteľ má právo podľa § 3 odsek 6 Zákona obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

2.      Subjektom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia, ktorí riešia príslušné spory bezodplatne.

3.      Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva SR zverejnený na webovom sídle ministerstva ku dňu účinnosti tohto Reklamačného poriadku:        

Dátum zápisu do zoznamu

Názov subjektu

Príslušnosť

Poplatok

01.02.2016

Slovenská obchodná inšpekcia (PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

0 €

01.02.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

0 €

01.02.2016

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (PDF)

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

0 €

08.02.2016

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad (PDF)

všetky druhy spotrebiteľských sporov

0 €

07.04.2016

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie (PDF)

spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom Slovenskej bankovej asociácie)

0 €

01.01.2017

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov (PDF)

rieši spory s výnimkou tých z oblasti

 

 • organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb
 • služieb leteckých dopravných služieb
 • ochrany práv cestujúcich v námornej doprave
 • internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet
 • ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim obuvi v kamennej predajni

do 5 €

04.04.2017

Slovenská asociácia poisťovní

rieši spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní)

0 €

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok nadobudol platnosť a účinnosť dňa 29. 05. 2018 jeho schválením Predstavenstvom SBD Lučenec uznesením č.  39/2018.
 1. Schválením tohto Reklamačného poriadku sa ruší Reklamačný poriadok zo dňa 29. júna 2010, ktorý bol schválený uznesením  Predstavenstva SBD Lučenec č. 90/2010.

 

V Lučenci, dňa 29. 05. 2018

 

 

V Z O R

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 94/S, IČO: 00171816

 

                                                                                      Vážený pán

                                                                                       Rúbanisko II/64

                                                                                       984 03  Lučenec

Naša značka:                                           Vybavuje:                                                                    Lučenec

 

VEC

Potvrdenie o prijatí reklamácie

Vážený  vlastník - nájomca bytu,                                     

týmto potvrdzujeme, že sme dňa ................................ prijali pod číslom .... písomnú reklamáciu, ktorej vybavenie bude uskutočnené v súlade s podmienkami Reklamačného poriadku  SBD Lučenec.

     Vzhľadom k tomu, že vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie, písomná odpoveď Vám bude zaslaná do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

     Uvedené Vám dávame na vedomie a ostávame s pozdravom

                                                                                     ...................................................

                                                                                                   SBD Lučenec

 

 

 

 

§ 622 Občianskeho zákonníka

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

§ 623 Občianskeho zákonníka

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z veci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151038

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka