Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva.

Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3. Predstavenstvo najmä:

 • a) rozhoduje o prijatí za člena družstva na základe písomnej prihlášky ,
 • b) rozhoduje o vylúčení z členstva v družstve, vypovedá nájom bytu v zmysle § 711 Obč. zák.
 • c) určuje zálohovú výšku členského podielu pred začatím výstavby a konečnú výšku členského podielu,
 • d) rozhoduje o zlúčení alebo rozdelení bytu,
 • e) schvaľuje dohody o výmene bytu, o prenechaní bytu alebo časti bytu na dočasné užívanie,
 • f) navrhuje a rozpracováva hlavné smery činnosti družstva, rozvoj podnikateľskej činnosti a všetkých foriem združovania, predkladá ich na schválenie zhromaždeniu delegátov a zapracováva ich do návrhov hospodárskych plánov družstva,
 • g) vymedzuje okruh pôsobnosti samospráv, rozhoduje o ich vytvorení, rozdelení, zlúčení,
 • h) ruší uznesenia členských schôdzí a výborov samospráv, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, stanovami,
 • i) určuje plat a podmienky hmotnej zainteresovanosti predsedu družstva
 • j) určuje výšku úhrady za užívanie bytu (nebytového priestoru) a za poskytované služby,
 • k) prerokováva riadnu individuálnu účtovnú závierku družstva,
 • l) prerokováva správy kontrolnej komisie a správy o výsledkoch vonkajšej kontroly tých orgánov, ktoré majú na to oprávnenie zo zákona, schvaľuje a zabezpečuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • m) určuje splnomocneného zástupcu družstva podľa § 14 odsek 5 zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien na schôdze vlastníkov bytov,
 • n) schvaľuje návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona.

 

1. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

2. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosť, ak ich konanie kontrolná komisia schválila. 

3. Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najneskôr do troch rokov od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

4. Členovia predstavenstva a ich náhradníci sú volení zhromaždením delegátov v počte 10 (za každý volebný obvod jeden člen). Členom predstavenstva je aj predseda družstva. Ak riadne zvolenému členovi predstavenstva stavebného bytového družstva zanikne mandát oprávňujúci ho vykonávať funkciu, stratí oprávnenie na jej výkon alebo z funkcie dobrovoľne odstúpi, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník. Tento sa stáva členom predstavenstva stavebného bytového družstva s hlasom rozhodujúcim.

5. Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

6. Predsedom predstavenstva je predseda družstva. Organizuje a riadi prácu predstavenstva. Predstavenstvo si ďalej volí zo svojich členov prvého podpredsedu a druhého podpredsedu. Predstavenstvo však vždy rozhoduje v rámci svojej pôsobnosti ako kolektívny orgán.

Rokovanie predstavenstva

1. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby najmenej raz za mesiac. Jeho schôdzu zvoláva predseda písomne aspoň päť pracovných dní vopred s uvedením programu. Predstavenstvo musí byť zvolané do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov. Ak nebolo zvolané včas, zvolá ho kontrolná komisia.

2. Rokovania predstavenstva stavebného bytového družstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie stavebného bytového družstva, pracovníci stavebného bytového družstva, poverení zástupcovia členskej samosprávy a hostia, ktorých predstavenstvo stavebného bytového družstva na rokovanie pozve alebo s účasťou ktorých vopred súhlasí.

3. Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. V čase neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda predstavenstva (prípadne podpredseda predstavenstva) a ďalší člen predstavenstva.

4 Predstavenstvo môže písomným plnomocenstvom poveriť zastupovaním družstva aj inú fyzickú alebo právnickú osobu.

5. Členovia alebo pracovníci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

6. Predstavenstvo stavebného bytového družstva môže na základe riadne podaného odvolania voči svojmu rozhodnutiu (uzneseniu) zo strany člena stavebného bytového družstva samo rozhodnúť v rámci autoremedúry ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. V ostatných prípadoch o odvolaniach voči rozhodnutiu (uzneseniu) predstavenstva rozhoduje zhromaždenie delegátov.

Ing. Štefan Ferenc - podpredseda predstavenstva 
A. Bernoláka 1/2705 
Lučenec 984 01 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Ing. Boris Bodnár - člen predstavenstva 
Rúbanisko II 35/421 
Lučenec 984 03 
od 27.6.2018

 

Ing. Mária Pribilincová - podpredseda predstavenstva 
Fučíkova 12/618 
Poltár 987 01 
od 27.6.2018

 

Mgr. Ján Aláč - člen predstavenstva 
Rúbanisko I 11/2211 
Lučenec 984 03 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Marta Valová - člen predstavenstva 
M. R. Štefánika 6/2414 
Lučenec 984 01 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Ing. Ján Slovenčiak - člen predstavenstva 
Rúbanisko III 20/2901 
Lučenec 984 03 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

RNDr. Kvetoslava Boriková - člen predstavenstva 
Továrenská 23/315 
Lučenec - Opatová 984 01 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Bc. Dana Domoková - člen predstavenstva 
J. Bottu 3/2831 
Lučenec 984 01 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Karol Reichl - člen predstavenstva 
Vajanského 28/2935 
Lučenec 984 01 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 

Dušan Abelovský - člen predstavenstva 
Sídlisko 2/106 
Cinobaňa 985 22 
Vznik funkcie: 16.06.2016 

 


 

Predstavenstvo

Ing. Štefan Ferenc

Ing. Boris Bodnár


 

 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151037

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka