Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatky za úkony na SBD

P.č.Názov jednorazovej úhradySpolu v € s DPH
1Zápisné za člena družstva20
2Úhrada nákladov nebývajúceho člena8
3Podanie žiadosti za užívanie spoločného priestoru12
4Právny úkon podania žiadosti na prenechanie bytu do podnájmu (dočasné užívanie)20
5Právny úkon podania žiadosti o prevod členstva nebývajúceho člena20
6Realizácia právneho úkonu prevodu členských práv a povinností - príbuzní12
 Realizácia  právneho úkonu prevodu členských práv a povinností - nepríbuzní118,5
7Udelenie súhlasu s výmenou bytu
  
 - výmena dvoch družstevných bytov2x39,50
 Udelenie súhlasu s výmenou bytu
  
 - výmena družstevného bytu za iný byt39,5
8Právny úkon spísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu123
9Registrácia zmeny vlastníka bytu
  
 a)      zmena na základe kúpnej zmluvy71
  
 b)     zmena na základe darovacej zmluvy20
  
 c)      zmena na základe vysporiadania BSM20
10Realizácia prednostného vybavenia právneho úkonu spísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu79
11Trovy upomínacieho konania
  
 a) zaslanie upomienky pre vlastníka a nájomcu bytu3,95
  
 b) zaslanie oznámenia o stave konta pre vlastníka0,48
  
     a nájomcu bytu
  
 c) zaslanie predžalobnej výzvy pre vlastníka a nájomcu bytu3,95
  
 d) zaslanie oznámenia o začatí realizácie výkonu  záložného práva pre vlastníka bytu.11,9
  
 Výška trov upomínacieho konania je uvedená v zaslanej písomnosti a zarátaná do celkovej dlžnej sumy na úhradu a jej výška bude odpočítaná   z uhradenej sumy na evidovanú pohľadávku
12Vyhotovenie fotokópie dokladov
  
 Fotokópia strany A3 za 1 stranu0,18
  
 Fotokópie strany A4 za 1 stranu0,12
  
 Skenovanie dokumentov – 1 strana0,24
13Organizácia schôdzí vlastníkov bytov v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze   (poplatok je za 1 byt v dome)
  
  0,33
14Záloha na vyúčtovanie zálohových úhrad pri zmene nájomcu bytu alebo vlastníka bytu (okrem prípadu, keď sa účastníci právneho úkonu písomne dohodnú, že rozúčtovanie zálohových úhrad nežiadajú)
  
 a)      zmena nájomcu bytu alebo vlastníka bytu realizovaná
  
 od 01.01. do 31.05. kalendárneho roka166
  
 b)     zmena nájomcu bytu alebo vlastníka bytu realizovaná
  
 od 01.06. do 31.12. kalendárneho roka100
  
  
15Vystavenie potvrdenia pre správu katastra3,95
  
 Jedná sa o potvrdenie v zmysle § 5 odsek 2 zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p. o tom, že vlastník bytu nemá voči správcovi evidované pohľadávky na preddavkoch do FPUO a úhradách za plnenia
16Vystavenie potvrdenia pre bankové inštitúcie3,95
  
 Jedná sa o potvrdenie  pre finančnú inštitúciu o tom, že vlastník alebo nájomca bytu nemá voči družstvu evidované pohľadávky
17Vystavenie potvrdenia pre občanov
  
 Jedná sa o vydanie potvrdenia na žiadosť vlastníka alebo nájomcu bytu, alebo potvrdenia pre iných občanov napr. pre potreby  mestských úradov, obvodných úradov a pod.3,95
18Vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte11,9
19Vydanie potvrdenia o veku bytového domu3,95
20Vyhotovenie fotokópie projektovej dokumentácie domu a bytu6,64
21Podanie výpovede nájmu bytu11,9
  
 Jedná sa o poplatok za právne úkony spojené s vyhotovením výpovede nájmu bytu pre nájomcu družstevného bytu vrátane poštovného. Poplatok bude odpočítaný  z  prvej platby nájomcu na dlžné nájomné po zaslaní výpovede nájmu bytu.
22Zmena zálohového predpisu na základe individuálnej žiadosti nájomcu alebo vlastníka bytu3,95
23Poštovné za doručenie vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu
  
  (nájomcom a vlastníkom bytov, výška poštovného bude nákladovou položkou  ročného vyúčtovania)
24Poplatok za spracovanie vyúčtovania /bude súčasťou nákladových položiek vyúčtovania – 1x ročne/1
25Poplatok za vedenie agendy súvisiacej s prenájmom spoločných častí a spoločných zariadení domu10 % z ročného nájomného
  
  za každý prenajatý priestor
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151042

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka