Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Plán obnovy domov

Predkladanie plánu opráv pre bytové domy

Na každý bytový dom bol distrubuovaný navrhovaný plán opráv na nasledujúce obdobie správcom. Zabezpečovali zástupcovia vlastníkov resp. predsedovia samospráv. Plán je vyvesený v dome spôsobom obvyklým - nástenka - dvere výťahu - vitrína ....

Jednotlivé body plánov sa prerokovávajú  na každej schôdzi vlastníkov.

Prečo sme museli pre Vás plán opráv čítajte ďale - výber z novely zákona 182/1993 Z.z.   

Úvodné ustanovenia

Dňa 1. júla 2014 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od  1.10.2014 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov  a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 26.7.2014 pod číslom 205/2014 Z. z. 

II. Nové povinnosti správcu

1. V § 8a ods. 4 prvá veta znie:

„Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka ročný plán opráv podľa § 8b ods. 2 písm. h) na nasledujúci kalendárny rok.“

Dôvodová správa: 

Týmto ustanovením sa sankcionuje správca v  prípade, že vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome v lehote do 30. novembra nepredloží ročný plán opráv. Uvedenú povinnosť mu ukladá § 8b ods. 2, písm. h) zákona o vlastníctve bytov, podľa ktorého je správca povinný vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zriadení domu a  navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok. Ak správca tento plán v ustanovenej lehote nepredloží, nemá až do jeho predloženia nárok na platbu za správu. Predloženie plánu opráv na nasledujúci rok súvisí aj so schvaľovaním výšky preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorú si vlastníci podľa § 10 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov určujú spravidla na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných ne bytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151050

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka