Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Orgány družstva

1. Orgánmi družstva sú:

 • zhromaždenie delegátov,
 • predstavenstvo,
 • kontrolná komisia,
 • predseda družstva
 • členská schôdza samosprávy
 • výbor členskej samosprávy

 

 1. Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva.
 2. Orgány družstva môžu rozhodovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.
 3. Kolektívne orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov orgánov.
 4. Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
 5. Funkčné obdobie orgánov družstva je 5 rokov. Toto funkčné obdobie sa nevzťahuje na predsedov členských samospráv, ktorých členská samospráva potvrdí vo výkone ďalšieho funkčného obdobia.
 6. Členovia orgánov môžu byť volení opakovane.
 7. Nezlučiteľné sú funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie, delegáta na zhromaždenie delegátov a člena kontrolnej komisie stavebného bytového družstva, prokuristu a člena kontrolnej komisie, prokuristu a člena predstavenstva stavebného bytového družstva, zamestnanci družstva nemôžu byť členmi kontrolnej komisie stavebného bytového družstva.
 8. Členom orgánov môže byť priznaná odmena, náhrada mzdy a hotových výdavkov podľa vnútrodružstevného predpisu schváleného zhromaždením delegátov alebo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.
 9.  Dňom zániku členstva v družstve zaniká aj výkon funkcie vykonávaný členom.

 

Zásady pri rozhodovaní orgánov družstva

1. Pri rozhodovaní orgánov družstva sa vychádza z týchto zásad:

a) v otázkach členských vzťahov a majetkových vzťahov členov družstva má rozhodovaciu právomoc predstavenstvo a o odvolaniach rozhoduje zhromaždenie delegátov,

b) v otázkach hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi má rozhodovaciu právomoc predstavenstvo,

c) v otázkach ostatného hospodárenia je rozhodovacia právomoc rozdelená medzi predstavenstvo a členskú schôdzu samosprávy resp. schôdzu vlastníkov bytov a v bežných veciach aj medzi odborný aparát pre výkon správy,

d) všetky orgány družstva sú pri vybavovaní vecí v rámci svojej pôsobnosti povinné dodržiavať lehoty určené stanovami alebo právnymi predpismi,

e) rozhodnutie musí obsahovať poučenie o opravnom prostriedku, ktorým je odvolanie. Ak je poučenie nesprávne alebo chýba, je lehota na odvolanie tri mesiace odo dňa doručenia rozhodnutia.

2. Podrobnosti a postup orgánov družstva pri voľbách, odvolaní, o rokovaní, rozhodovaní a overovaní zápisnice upravuje okrem stanov podrobnejšie aj volebný a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov.

3. Rada predsedov členských samospráv a zástupcov vlastníkov bytov je pomocným a poradným orgánom predstavenstva. Orgány družstva si môžu vytvárať svoje ďalšie poradné pracovné a podobné pomocné orgány (komisie).

1. V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní. Každý člen orgánu družstva má jeden hlas.

2. V predstavenstve družstva a v kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

3. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené na schválenom programe, prípadne o záležitostiach na prejednávaní ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.

4. Rokovanie orgánov družstva spočíva v prerokovaní jednotlivých bodov schváleného programu zasadnutia, v rozprave k jednotlivým bodom zasadnutia a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav veci.


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151056

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka