Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobnych udajov

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 94/S, IČO: 00 171 816

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Stavebného bytového družstva Lučenec, Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 94/S, IČO: 00 171 816  (ďalej len „SBD Lučenec“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Prevádzkovateľom  osobných údajov je spoločnosť:

Stavebné bytové družstvo Lučenec

            IČO: 00 171 816

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr., vložka č. 94/S

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami SBD Lučenec

 

 1.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, Stanovy SBD Lučenec v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 2. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia, Mesto Lučenec, príslušné obecné úrady,  Okresné úrady, Správa katastra, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

SBD Lučenecjeoprávnenéspracovávaťosobné údajedotknutýchosôbpodobustanovenúzákonom č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, Stanovami SBD Lučenec t. j. po dobu trvania členstva v SBD Lučeneca v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od SBD Lučenec prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • na opravu týchto osobných údajov,
 • na vymazanie týchto osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
 • na prenosnosť týchto osobných údajov,
 • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči SBD Lučenec si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla SBD Lučenec alebo elektronickými prostriedkami na e-mail sbdlucenec@sbdlucenec.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na sbdlucenec@sbdlucenec.sk

V Lučenci, dňa 24. 05. 2018

 

 

 

 

 


 

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 94/S, IČO: 00 171 816

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Stavebného bytového družstva Lučenec, Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 94/S, IČO: 00 171 816  (ďalej len „SBD Lučenec“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Prevádzkovateľom  osobných údajov je spoločnosť:

Stavebné bytové družstvo Lučenec

 •  

IČO: 00 171 816

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr., vložka č. 94/S

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami SBD Lučenec

 

 1.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, Stanovy SBD Lučenec v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 2. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia, Mesto Lučenec, príslušné obecné úrady,  Okresné úrady, Správa katastra, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT.
 1. Doba uchovávania osobných údajov

SBD Lučenecjeoprávnenéspracovávaťosobné údajedotknutýchosôbpodobustanovenúzákonom č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, Stanovami SBD Lučenec t. j. po dobu trvania členstva v SBD Lučeneca v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od SBD Lučenec prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • na opravu týchto osobných údajov,
 • na vymazanie týchto osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
 • na prenosnosť týchto osobných údajov,
 • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči SBD Lučenec si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla SBD Lučenec alebo elektronickými prostriedkami na e-mail sbdlucenec@sbdlucenec.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na sbdlucenec@sbdlucenec.sk

 

V Lučenci, dňa 24. 05. 2018

 

 

 

 

 


 
Zakon o ochrane osobnych udajov

 

ZOZNAM   SPROSTREDKOVATEĽOV

TECHEM spol. s r.o.     

Hattalova 12, 831 03  Bratislava 3, IČO: 313 556 25

ANASOFT APR, s.r.o.

Mlynská dolina 41, 811 02  Bratislava, IČO: 313 615 52


 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151045

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka