Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kto sme

Kto je SBD Lučenec a čo robíme ?
Sme tu pre Vás - Vážení užívatelia ...

Stavebné bytové družstvo Lučenec, sme profesionálna správcovská spoločnosť, správe bytov sa venujeme už vyše 55 rokov. Profesionálne pristupujeme k individuálnym požiadavkám každého spravovaného bytového domu. Okrem tejto činnosti sa najmä venujeme aj:

  • vykonáva údržbu bytové fondu domov v správe SBD
  • vykonáva obnovu bytových domov
  • vykonáva certifikované odstraňovanie nebezpečného odpadu AZBEST
  • vyrába a dodáva teplo do bytových domov v meste
  • vlastní vlastný vozový park
  • spravuje a dozoruje obnovované stavby

 

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a vykonávať správu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli do vlastníctva jeho členov. Družstvo musí mať najmenej 5 členov, to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň 2 právnické osoby. Na trvanie družstva nemá vplyv pristúpenie ďalších členov alebo zánik členstva doterajších členov, ak družstvo spĺňa podmienky predchádzajúcej vety. V súvislosti s plnením svojho účelu môže družstvo vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve bytov a bytových domov, objektov s nebytovými priestormi, na správe a prevádzke bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov. 2. Predmetom činnosti družstva je:

a) Organizovanie, príprava a realizácia výstavby bytových aj nebytových domov - príprava a realizácia výstavby objektov - zabezpečovanie projektovej dokumentácie - zabezpečovanie pripomienkových a schvaľovacích konaní

b) Obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností dodávateľským spôsobom 3 - prideľuje družstevné byty a nebytové priestory do nájmu svojim členom - zabezpečuje činnosti spojené so zmenou vlastníckych vzťahov - zabezpečovanie dodávky služieb spojených s bývaním - sledovanie nákladov za služby spojené s bývaním - zabezpečenie rozúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním - poskytovanie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

c) Zabezpečovanie údržby bytových domov - vodoinštalatérske práce - kúrenárske práce - oprava a údržba rozvodov plynu a plynových zariadení do 100kW - elektroinštalatérske práce - zabezpečovanie prevádzky výťahov - montáž meracej a regulačnej techniky

d) Zabezpečovanie obnovy bytových domov - technická a predprojektová príprava obnovy bytových domov - opravy a obnovy fasád bytových domov - opravy a obnovy striech bytových domov - zateplenie obvodových plášťov bytových domov - zateplenie striech bytových domov - vnútorné zateplenie bytových domov (technické podlažie, pivnice, schodiskové steny, miestnosti príslušenstva byt. domov) - opravy balkónov bytových domov - opravy a výmena výplní otvorov bytových domov (okná, dvere, a pod.) - opravy a obnovy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych súčastí bytových domov - drobné stavebné práce (murárske, tesárske, maliarske, atď.)

e) Rekonštrukcie bytových domov - technická a predprojektová príprava rekonštrukcií bytových domov - rekonštrukcia a výmena inštalácií studenej vody - rekonštrukcia a výmena inštalácií teplej úžitkovej vody - rekonštrukcia a výmena domovej kanalizácie a odpadov - rekonštrukcia a výmena domovej elektroinštalácie - rekonštrukcia a výmena domových slaboprúdových rozvodov a rozvodov domácich telefónov - rekonštrukcia a výmena domových rozvodov televízneho a rozhlasového signálu - rekonštrukcia a výmena domových rozvodov iných slaboprúdových káblových rozvodov (internet, telefón, zabezpečovacie zariadenia a pod.) - rekonštrukcia a výmena domových rozvodov ústredného kúrenia, vrátane vykurovacích telies

f) Výkon činnosti „stavebný dozor“ všetkých stavieb v rozsahu : pozemné stavby

g) Výkon činnosti „stavbyvedúci“ všetkých stavieb v rozsahu : pozemné stavby

h) Poskytuje služby v oblasti revízií: - bleskozvodov - inštalácie a rozvody plynu

i) Poskytuje iné služby: – odpočty meracej a regulačnej techniky – priame riadenie domu podľa vnútrodružstevnej smernice – čistenie kanalizácie a rozvodov – domovnícke služby

j) Výroba a rozvod tepla

k) Prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu v lokalite Lučenec

l) Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

m) Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností


 
webygroup

151070

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka