Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán družstva, za svoju činnosť zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov.

2. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Do jej pôsobnosti patrí najmä:

  • a) vyjadrovať sa k individuálnej účtovnej závierke a správe o hospodárení stavebného bytového družstva za príslušné obdobie,
  • b) vyjadrovať sa k návrhu na rozdelenie zisku a úhrade straty a k návrhu na vytvorenie, alebo zrušenie členskej samosprávy,
  • c) vykonať neodkladné úkony uvedené v stanovách v prípade nefunkčnosti iných orgánov družstva,
  • d) vyjadrovať sa k udeleniu, zmene a odňatiu prokúry,
  • e) vyjadrovať sa k návrhom na prijatie, zmenu a zrušenie vnútrodružstevných predpisov pred rozhodnutím o takýchto návrhoch.

3. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od predsedu družstva a všetkých kolektívnych orgánov družstva, mimo zhromaždenia delegátov, informácie, predloženie dokladov na nahliadnutie, podanie vysvetlenia pri plnení svojich úloh. Uvedené orgány a osoby sú povinné žiadosti kontrolnej komisie bez zbytočného odkladu vyhovieť. Člen kontrolnej komisie sa môže zúčastniť rokovania všetkých orgánov družstva.

4. Na zistené nedostatky dotknuté orgány kontrolná komisia upozorní a môže od nich žiadať nápravu. Ak zistené nedostatky nebudú v určenej lehote odstránené, môže kontrolná komisia zvolať schôdzu dotknutého orgánu a v prípade predstavenstva aj zhromaždenie delegátov.

1. Kontrolná komisia má troch členov volených zhromaždením delegátov. Ak riadne zvolenému členovi kontrolnej komisie stavebného bytového družstva zanikne mandát oprávňujúci ho vykonávať funkciu, stratí oprávnenie na jej výkon alebo z funkcie dobrovoľne odstúpi, nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník. Tento sa stáva členom kontrolnej komisie stavebného bytového družstva s hlasom rozhodujúcim.

2. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou, alebo s členmi predstavenstva a pracovníkmi družstva manželmi, príbuznými v priamom rade, alebo súrodencami.

3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, ktorý organizuje a riadi jej prácu.

4. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej schôdze zvoláva predseda spravidla písomne aspoň tri dni vopred s uvedením programu. Jej schôdza musí byť zvolaná, ak podľa zistenia jej členov klesol súhrn základných členských vkladov pod hodnotu zapisovaného základného imania, družstvo sa dostalo do platobnej neschopnosti, nedeliteľný fond klesol pod minimálnu hodnotu, bola nariadená likvidácia alebo vyhlásený konkurz na majetok družstva. To isté platí v prípade vážnej hrozby uvedených skutočností alebo inej vážnej hrozby pre trvanie, postavenie a hospodárenie družstva.

5. Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

6. Členovia kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia kontrolnej komisie nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva.

7. Dohody medzi družstvom a členom kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena kontrolnej komisie sú zakázané. Stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena kontrolnej komisie. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom kontrolnej komisie alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najneskôr do troch rokov od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

8. Všetci členovia orgánov družstva, členovia družstva a jeho pracovníci sú povinný oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať negatívne dôsledky na trvanie, hospodárenie, postavenie družstva a jeho členov.

Ing. Karol Hoffman 
A. Jiráska 33/2027 
Lučenec 984 01 
Vznik funkcie: 22.06.2018 

 

Ing. Július Ružinský 
Rúbanisko II 421/31
Lučenec 984 03 
Vznik funkcie: 22.06.2018 

 

Mgr. Eva Nociarová 
Fučíkova 19/628 
Poltár 987 01 
Vznik funkcie: 22.06.2018

 


 
webygroup

Nahlasovanie odpoctu vody a stavov vodomerov

Weblogo

151079

21.10.2019
ÚvodÚvodná stránka